Jäsenorganisaatioille tukea käännöksiin

Julkaistu 31.5.2022

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenorganisaatiot voivat marraskuussa hakea tukea tiedejulkaisujen käännöshankkeisiin. Käännöksiä tuetaan enintään 100 000 eurolla vuonna 2022.

Hakuaika on 1.–30.11.2022, ja tuki maksetaan saajille jouluun mennessä. Käännöstuen hakeminen tai saaminen ei vaikuta hakijan mahdollisuuksiin hakea tai saada liiton muita apurahoja tai avustuksia. Tavanomainen hankeapurahojen haku on avoinna seuraavan kerran lokakuussa.

Käännöksen kielet ja suunta ovat ne, joita hakija pitää tarkoituksenmukaisena tavoitteilleen, tieteenalalleen ja kohdeyleisölleen.

Rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalle voidaan kuitenkin asettaa hakemus, jossa toinen käännöksen kielistä on suomi, ruotsi tai jokin Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Päätöksissä voidaan lisäksi suosia jäseniä, jotka ovat toimittaneet liitolle Kopiosto-valtakirjansa. Jäseniä rohkaistaan ideoimaan ja hakemaan rahoitusta myös yhteisille käännöshankkeille.

Käännettävän julkaisun on oltava vertaisarvioitu tai muuten laadukas tieteellinen teksti – artikkeli, artikkelikokoelma, teemanumero tai monografia. Käännös voidaan julkaista painettuna, e-muodossa tai niiden yhdistelmänä.

Opinnäytteiden käännöksiä ei rahoiteta. Kirjoittajia ja kääntäjiä kehotetaan kääntymään Kopioston rahoittamien tekijäjärjestöjen puoleen.

Haettava summa on vapaa mutta sen on perustuttava realistiseen kustannusarvioon.

Miten haetaan

Hakemus tehdään liiton apurahalomakkeelle (käyttötarkoitus: ”Muu”) ja siihen liitetään hankesuunnitelma, johon sisältyvät

– tiedot käännettävistä julkaisuista ja kielistä
– hankkeen tavoitteet ja kohdeyleisö
– perusteltu arvio hankkeen merkityksestä hakijaorganisaatiolle ja sen edustamalle tieteenalalle
– tiedot toteuttajista ja heidän asiantuntemuksestaan sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista tai hankeyhteistyöstä
– julkaisusuunnitelma (aikataulu, kanava, muoto jne.)
– realistinen, eritelty kustannusarvio, mukaan lukien mahdolliset sivukulut ja arvonlisäverot

Kustannusarviota laadittaessa on huomattava, että palkkoihin tai palkkioihin haettua käännöstukea ei voi luovuttaa edelleen apurahana. Asianmukaiset viranomaisvelvoitteet on hoidettava.

Käännöstuki on käytettävä hakemuksessa ilmoitetulla tavalla vuoden 2023 loppuun mennessä. Tuen käyttöä, käyttösuunnitelman muutoksia ja raportointia koskevat samat ehdot kuin liiton apurahoja. Siten tuen saaja sitoutuu mm. hyvään tieteelliseen käytäntöön ja hankkeesta raportointiin 3 kuukauden kuluttua sen päättymisestä (viimeistään 31.3.2024).

Tiedoiltaan puutteellisia tai hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Käännöstukikokeilu rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Lisätietoja: Pääsihteeri Pauliina Raento toimisto AT tiedekustantajat.fi / 040 508 6552


Julkaistu kategoriassa Apuraha, Jäsenyhteisöt, Tiedekirjat, Tiedelehdet, Tiedotteet