Jäsenet

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenet

Aalto ARTS Books
www.aalto.fi/fi/aalto-arts-books

Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS
www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/

AllegraLab Helsinki
allegralabhki.fi

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura
https://www.ays.fi/

Aue-säätiö
www.aue-stiftung.org

Avoimen tiedon keskus
osc.jyu.fi

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet
www.dendrologianseura.fi

Diakonian tutkimuksen seura
www.dts.fi

Donner-instituutti
www.abo.fi/forskning/fi/donnerska_institutet

Edistyksellinen tiedeliitto
www.tiedeliitto.net

Eetos ry
eetos.org

Ekonomiska Samfundet i Finland
www.ekonomiskasamfundet.fi

Elintarviketieteiden Seura
www.ets.fi/Seura

Ethnos ry
www.ethnosry.org

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU
etmu.fi/

Eurooppalaisen filosofian seura
http://www.netn.fi

Gaudeamus Helsinki University Press
www.gaudeamus.fi

Geologian tutkimuskeskus
www.gtk.fi

Hallinnon Tutkimuksen Seura
www.hallinnontutkimus.fi

Historian Ystäväin Liitto
http://www.historianyst.fi

Historiska föreningen
www.historiskaforeningen.fi

Hämeen ammattikorkeakoulu / HAMK Unlimited
unlimited.hamk.fi

Informaatiotutkimuksen yhdistys - ITY
informaatiotutkimus.fi

Kansanvalistusseura
kansanvalistusseura.fi

Karl Marx -seura
www.marxseura.fi

Kasvinsuojeluseura
www.kasvinsuojeluseura.fi

Kehitysvammaliitto
https://www.kehitysvammaliitto.fi/

Kirjallisuudentutkijain Seura
pro.tsv.fi/skts

Klassillis-filologinen yhdistys
www.helsinki.fi/hum/kla/kfy

Kotikielen Seura
www.kotikielenseura.fi

Kotimaisten kielten keskus
www.kotus.fi

Kulttuurintutkimuksen Seura
kultut.fi

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi

Kustannus Oy Duodecim
www.duodecim.fi/kustannus

Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus
www.ulapland.fi

Liikuntatieteellinen Seura
www.lts.fi

Luonnonfilosofian seura
www.lfs.fi

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi
https://mediaviestinta.fi/blogi

Nuorisotutkimusseura
www.nuorisotutkimusseura.fi

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
www.otus.fi

Porthan-Seura
www.protsv.fi/porthan-seura

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
www.puhejakieli.fi

Sigillum
sigillum.fi

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö
www.migrationinstitute.fi

Skepsis
www.skepsis.fi

Societas pro Fauna et Flora Fennica
www.societasfff.fi

Sosiaalilääketieteen yhdistys
http://www.socialmedicine.fi/

Sosiaalipoliittinen yhdistys
www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Sukupuolentutkimuksen Seura
sukupuolentutkimus.fi

Suomalainen Lakimiesyhdistys
www.lakimiesyhdistys.fi

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
www.duodecim.fi

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
http://pro.tsv.fi/stksj

Suomalais-kiinalainen Kasvitieteen Säätiö

Suomalais-Ugrilainen Seura
www.sgr.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura /Kustannusosasto
www.finlit.fi

Suomen Antropologinen Seura
www.antropologinenseura.fi

Suomen Ateenan-instituutin säätiö
www.finninstitute.gr/saatio

Suomen Biologian Seura Vanamo
www.vanamo.fi

Suomen Eksegeettinen Seura
www.helsinki.fi/teol/hyel/ses/

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura
http://sets.wordpress.com

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta
www.sekj.org

Suomen Estetiikan Seura
www.estetiikka.fi

Suomen Filosofinen Yhdistys
https://www.filosofinenyhdistys.fi

 

Suomen Geologinen Seura
www.geologinenseura.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto
www.hammasll.fi

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
www.apollonia.fi

Suomen Historiallinen Seura
www.histseura.fi

Suomen Itämainen Seura
www.suomenitamainenseura.org

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura
www.iusgentium.fi/

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
www.kansantietoudentutkijat.fi

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
www.kasvhistseura.fi

Suomen Kasvatustieteellinen Seura
www.kasvatus.net

Suomen keskiajan arkeologian seura
www.skas.fi

Suomen Kielen Seura
www.suomenkielenseura.fi

Suomen kielitieteellinen yhdistys
www.linguistics.fi

Suomen kirkkohistoriallinen seura
www.skhs.fi

Suomen Lääketieteen Historian Seura
www.suomenlhs.fi

Suomen Lääkäriliitto
https://www.laakarilehti.fi/

Suomen Maataloustieteellinen Seura
www.smts.fi

Suomen Maantieteellinen Seura
www.geography.fi

Suomen Merihistoriallinen Yhdistys
wwww.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi

Suomen Metsätieteellinen seura
www.metsatieteellinenseura.fi

Suomen Muinaismuistoyhdistys
www.muinaismuistoyhdistys.fi

Suomen Musiikkitieteellinen Seura
mtsnet.wordpress.com

Suomen Queer-tutkimuksen Seura
sqshome.wordpress.com

Suomen Psykologinen Seura
www.psykologia.fi

Suomen Rauhantutkimusyhdistys
www.rauhantutkimus.fi

Suomen Sammalseura
www.suomensammalseura.fi

Suomen Sieniseura
www.funga.fi

Suomen sosiaalipedagoginen seura
www.sosiaalipedagogiikka.fi/suomen-sosiaalipedagoginen-seura-ry

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA
http://www.afinla.fi

Suomen Sukututkimusseura
www.genealogia.fi

Suomen Tiedeseura / Finska Vetenskap-Societeten
www.scientiarum.fi

Suomen tieteellinen kirjastoseura
www.stks.fi

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura
www.fssts.fi

Suomen Tilastoseura
tilastoseura.fi

Suomen Tribologiayhdistys
www.tribologysociety.fi

Suomen urheiluhistoriallinen seura
www.suhs.fi

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura
www.sysry.fi

Suoseura
www.suoseura.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland
www.sls.fi

Säteilyturvakeskus
www.stuk.fi/julkaisut

Taidehistorian Seura
www.taidehistorianseura.fi

Taideyliopisto
www.uniarts.fi/Julkaisut

Tampere University Press
https://www.tuni.fi/fi/kirjasto/opi-ja-tutki/tampere-university-press

Tekniikan Historian Seura THS
www.ths.fi

Teologinen Julkaisuseura
www.tatt.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
www.thl.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen seura
http://www.tutuseura.fi

Turun Historiallinen Yhdistys
www.thy.fi

Tutkijaliitto
www.tutkijaliitto.fi

Työelämän tutkimusyhdistys
www.tyoelamantutkimus.fi

Työterveyslaitos
www.ttl.fi

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
www.thps.fi

Työväenperinne
www.tyovaenperinne.fi

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
www.ursa.fi

Uusfilologinen yhdistys
http://www.ufy.fi

Valtiotieteellinen Yhdistys
www.vty.fi

Vastapaino Kustannusosakeyhtiö
vastapaino.fi

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
www.vsks.net

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos
www.vaestoliitto.fi

The Westermarck Society
www.westermarck.fi

Yhdyskuntasuunnittelun Seura
www.yss.fi