Käännöstuki

Suomen tiedekustantajien liiton jäsenyhteisöt voivat hakea tukea tiedejulkaisujen käännöshankkeisiin erikseen ilmoitettavina aikoina. Vuoden 2024 hakuaika on marraskuu. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Tuki maksetaan saajille 1 kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Käännöstuen hakeminen tai saaminen ei vaikuta hakijan mahdollisuuksiin hakea tai saada liiton hanke- tai kohdeapurahaa ja julkaisutoiminnan avustusta liiton jäsenille.

Käännöksen kielet ja suunta ovat ne, joita hakija pitää tarkoituksenmukaisena tavoitteilleen, tieteenalalleen ja kohdeyleisölleen.

Rahoituspäätöksissä voidaan kuitenkin suosia hakemuksia, jossa toinen käännöksen kielistä on suomi, ruotsi tai jokin Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Päätöksissä voidaan lisäksi suosia jäseniä, jotka ovat antaneet liitolle Kopiosto-valtakirjansa.

Jäseniä rohkaistaan ideoimaan ja hakemaan rahoitusta myös yhteisille käännöshankkeille.

Käännettävän julkaisun on oltava vertaisarvioitu tai muuten laadukas tieteellinen teksti – artikkeli, artikkelikokoelma, teemanumero tai monografia. Käännös voidaan julkaista painettuna, e-muodossa tai niiden yhdistelmänä.

Opinnäytteiden käännöksiä ei rahoiteta. Kirjoittajia ja kääntäjiä kehotetaan kääntymään Kopioston rahoittamien tekijäjärjestöjen puoleen.

Haettava summa on vapaa mutta sen on perustuttava realistiseen kustannusarvioon.

Käännöstukea haetaan liiton rahoituksen hakulomakkeella. Siihen liitetään hankesuunnitelma budjetteineen (1 PDF-tiedosto).

Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä

  • tiedot käännettävistä julkaisuista ja kielistä
  • käännöshankkeen tavoitteet ja kohdeyleisö
  • perusteltu arvio hankkeen merkityksestä hakijaorganisaatiolle ja sen edustamalle tieteenalalle
  • tiedot toteuttajista ja heidän asiantuntemuksestaan
  • tiedot mahdollisista yhteistyökumppaneista tai hankeyhteistyöstä
  • julkaisusuunnitelma (aikataulu, kanava, muoto jne.) sekä
  • realistinen, eritelty kustannusarvio, mukaan lukien mahdolliset sivukulut ja arvonlisäverot.

Kustannusarviota laadittaessa on huomattava, että palkkoihin tai palkkioihin haettua käännöstukea ei voi luovuttaa edelleen apurahana. Asianmukaiset viranomaisvelvoitteet tulee hoitaa. Hakija sitoutuu liiton rahoituksen käyttö- ja raportointiehtoihin.

Käännöstuki on käytettävä hakemuksessa ilmoitetulla tavalla myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Tuen käyttöä, käyttösuunnitelman muutoksia ja raportointia koskevat samat ehdot kuin liiton muita rahoitusmuotoja. Raportointiaikaa on 3 kuukautta käännöstuen käytön päättymisen jälkeen.

Käännöstuki rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Pauliina Raento: toimisto@tiedekustantajat.fi / 040 508 6552