Suomen tiedekustantajien liitto ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 8.9.2020, merkitty yhdistysrekisteriin 19.11.2020.

Perustiedot

1 § Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Suomen tiedekustantajien liitto ry, ruotsiksi Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

Tarvittaessa voidaan käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Association for Scholarly Publishing.

Liiton virallinen kieli on suomi, mutta sen toiminnassa voidaan käyttää muitakin kieliä.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on

 1. toimia tieteellistä kustannus- tai julkaisutoimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen ja rekisteröityjen säätiöiden yhteistyöjärjestönä,
 2. valvoa ja edistää liiton jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia tiedekustantamiseen ja -julkaisemiseen liittyvissä asioissa,
 3. lujittaa tieteellisten julkaisujen ja niiden tekijöiden asemaa ja tunnettuutta,
 4. vahvistaa kotimaisten tiedekustantajien ja -julkaisijoiden taitotietoa ja verkostoja sekä
 5. tukea kansainvälistä yhteistyötä toimialansa kehittämiseksi ja monimuotoisen, laadukkaan tieteellisen kustannus- ja julkaisutoiminnan vaalimiseksi.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. huolehtii kotimaisen tieteellisen kustannus- ja julkaisutoiminnan eduista vaikuttamalla päätöksentekoon ja osallistumalla päätösten valmisteluun,
 2. huolehtii jäsentensä eduista ja oikeuksista tekijänoikeuskysymyksissä,
 3. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 4. jakaa apurahoja ja palkintoja,
 5. järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, opintomatkoja, kohdevierailuja, neuvotteluja ja näyttelyitä,
 6. osallistuu näyttelyihin, messuille, neuvotteluihin sekä muihin vastaaviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin,
 7. tekee tai teettää toimialaansa koskevia tutkimuksia ja selvityksiä,
 8. harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa,
 9. toimii yhteistyössä alalleen tärkeiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa,
 10. tiedottaa liiton ja alansa toiminnasta laaja-alaisesti jäsenilleen ja sidosryhmilleen sekä
 11. ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin liiton tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa ja hallita arvopapereita sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Liitto voi myös kartuttaa varojaan maksullisista tilaisuuksista ja julkaisuista saamillaan tuloilla sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenyys

5 § Jäsenet ja jäsenyyden hakeminen

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä kustannus- tai julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

Liiton jäsenistä pidetään luetteloa, johon on merkitty kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenet voivat niin pyytäessään tutustua luettelossa mainittuihin tietoihin.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti liiton hallitukselta, joka ratkaisee asian. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä selvitys kustannus- tai julkaisutoiminnasta ja vahvistettu päätös jäsenyyden hakemisesta.

6 § Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa vuosittain liitolle jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous vahvistaa kuluvaksi vuodeksi talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Jäsenmaksu voidaan porrastaa maksamisen ajankohdan ja / tai toiminnan laajuuden perusteella. Vuosimaksuun voidaan lisätä viivästymismaksuja.

Vain jäsenmaksunsa päättyneellä tilikaudella maksaneilla on liiton kokouksessa äänioikeus.

Jäsenmaksunsa laiminlyöneiltä jäseniltä voidaan pidättää jäsenyyteen kuuluvia etuja, kunnes erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

7 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi milloin tahansa erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Liiton hallitukselle osoitettuun vapaamuotoiseen ilmoitukseen liitetään vahvistettu päätös eroamisesta. Ero tulee voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alkaessa.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa määrätyin perustein.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen on jättänyt muistutuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajan ennen päätöksen tekemistä.

Liitosta eronnut, erotettu tai eronneeksi katsottu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy, ellei hallitus toisin päätä.

Eronnut, eronneeksi katsottu tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen liiton varoista.

Päätöksenteko ja toimielimet

8 § Päätösvalta ja toimeenpano

Päätösvaltaa liitossa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Liiton toimeenpanevana elimenä toimii liiton hallitus.

Toimintaa johtaa pääsihteeri hallituksen ohjeistamana ja valvonnassa. Hallitusta avustaa sen jäsenten joukosta valittu työvaliokunta.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää muita valiokuntia ja toimielimiä päätöstensä valmistelemiseksi.

9 § Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan liiton vuosikokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuosittain erovuorossa ovat ne kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi tulee kestäneeksi kolme vuotta. Hallituksen erovuoroisten jäsenten toimikausi päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet.

Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on henkilö, joka kuuluu liiton jäsenorganisaatioon tai on sellaisen palveluksessa. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

Jos hallituksen jäsen eroaa tehtävästään tai ei enää täytä hallituksen jäsenelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia ennen toimikauden päättymistä, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa liiton kokouksessa.

Kesken toimikauden hallitukseen liittyneen jäsenen osalta peräkkäisten toimikausien laskennassa otetaan huomioon ainoastaan täydet kolmivuotiskaudet, ei jäljellä olevaa toimikautta. Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajapalveluksen kohdalla jäljellä oleva toimikausi kuitenkin otetaan huomioon. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään kuusi (6) vuotta, ja hallituksen jäsenenä enintään kahdeksan (8) vuotta.

10 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai liiton pääsihteerin kutsusta, kun hän katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään viisi hallituksen jäsentä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota hallituksen kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

Kokouksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallitus

 1. edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita vuosikokouksen antamien ohjeiden mukaisesti,
 2. huolehtii liiton tai sen jäsenten yhteisistä eduista,
 3. kutsuu koolle liiton kokoukset,
 4. valmistelee liiton kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panee päätökset täytäntöön,
 5. päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
 6. valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
 7. palkkaa liitolle pääsihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
 8. valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä asettaa tarvittaessa muita toimielimiä,
 9. ylläpitää jäsenluetteloa,
 10. päättää jäsenten hyväksymisestä, erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta lain ja näiden sääntöjen mukaisesti,
 11. huolehtii siitä, että liiton kirjanpito noudattaa lakia ja varainhoito on järjestetty luotettavasti sekä
 12. huolehtii kaikista niistä asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu liiton muille toimielimille.

12 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, muut hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämät henkilöt hallituksen päätöksen mukaan joko yksin tai kaksi yhdessä.

Tilikausi ja kokoukset

13 § Tilikausi ja tilintarkastajat

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liitolla on yksi tilintarkastaja ja myös varatilintarkastaja, ellei tilintarkastaja ole tilintarkastusyhteisö. Liiton vuosikokous valitsee tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan ja vahvistaa tilinpäätöksen.

14 § Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun viimeistä päivää. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä, kuten yhdistyslaissa on säädetty.

Liiton ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos liiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Liiton kotipaikan lisäksi yhdistyksen kokouksia voidaan pitää muillakin Suomen yliopisto- ja korkeakoulupaikkakunnilla. Liiton kokouksiin voidaan tarjota sähköinen etäosallistumismahdollisuus hallituksen päättämällä ja ohjeistamalla tavalla.

15 § Liiton kokousten koollekutsuminen

Kutsu liiton kokouksiin toimitetaan sähköpostitse jokaiselle liiton jäsenelle tämän ilmoittamien yhteystietojen mukaisesti vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

16 § Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. esitetään kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna, tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastamisesta
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 6. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja,
 7. päätetään alkaneen vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
 8. päätetään alkaneen vuoden talousarvion hyväksymisestä ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus,
 9. päätetään tarvittaessa liiton sääntöjen muuttamisesta,
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä
 11. käsitellään asiat, jotka liiton jäsen on kirjallisesti esittänyt hallitukselle vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta.

17 § Äänioikeus ja äänestäminen

Liiton kokouksiin jokainen jäsen voi valtuuttaa yhden edustajan, jolla on yksi ääni. Tämä edustaja ei voi käyttää toisten jäsenten äänioikeutta.

Liiton purkaminen

18 § Liiton purkaminen

Liitto voidaan purkaa siten, että siitä päätetään kahdessa liiton kokouksessa, joiden välillä kuluu vähintään kaksi viikkoa. Viimeksi pidettävässä kokouksessa tulee purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä.

Varat, jotka liitolla on sitä purettaessa, on käytettävä liiton viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa edistäviin tarkoituksiin.