Käyttöehdot ja raportointi

Suomen tiedekustantajien liiton myöntämä apuraha on käytettävä ilmoitettuun tarkoitukseensa noudattaen ehtoja, jotka kerrotaan myöntökirjeessä ja näissä ohjeissa. Muussa tapauksessa apuraha on palautettava.

Apurahan saaja sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä apurahaa käyttäessään.

Hanke- ja kohdeapurahan käyttö on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua sen myöntämisestä.
Apuraha on käytettävä loppuun kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä.
Jatkoaikaa voi anoa ja saada perustellusta syystä.

Hanke-ja kohdeapurahan ja vapaasti kohdennettavan julkaisuavustuksen käytöstä on raportoitava kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa siitä, kun sen käyttö on päättynyt. Raportointiaikaa on siis enintään 2 vuotta ja 3 kuukautta apurahan myöntämisestä. Älä odota takarajaa, vaan raportoi heti, kun hanke valmistuu.

Jäsenille joulukuussa 2022 myönnettävien käännöstukien käyttöaika päättyy vuoden 2023 lopussa. Raportoinnin dedis on 3 kuukautta tämän jälkeen.

Mikäli tarvetta muutoksille ilmenee, lähesty liiton hallitusta vapaamuotoisella apurahan muuntoanomuksella. Kerro mikä muuttuu ja miksi, ja erittele kustannukset. Tee anomus ennen muutoksen toteuttamista. Uudelleen kohdentaminen edellyttää lupaa liiton hallitukselta.

Liitto edellyttää, että myönnetty rahoitus mainitaan liiton tukemien hankkeiden ja julkaisujen yhteydessä. Tukimaininnan yhteydessä voi käyttää liiton logoa, jonka saa liiton toimistolta.

 

Apurahan käytöstä raportoitaessa kerrotaan ainakin seuraavat asiat:

• milloin (päätöspvm), paljonko (€) ja mihin tarkoitukseen apuraha tai avustus myönnettiin
• miten apuraha tai avustus käytettiin (toteutuneen hankkeen kuvaus, menoerät selvästi eriteltyinä)
• mistä muista lähteistä rahoitusta saatiin (oma rahoitusosuus mukaan lukien)
• miten hakemuksessa esitetyt tavoitteet saavutettiin
• miten apuraha tai avustus edisti saajaorganisaation tiedejulkaisu- tai kustannustoimintaa

Erittele sivukulut, mikäli apurahasta tai avustuksesta maksettiin palkkoja. Muistathan tehdä tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin.

Raportin mukana voi lähettää esim. valokuvia ja linkkejä, jotka kertovat rahoitetun hankkeen tmv. vaiheista ja tuloksista. Lähetä raporttisi sähköpostitse liiton toimistoon PDF-liitteenä.

Älä lähetä tositteita mutta pidä ne tallessa. Niitä pyydetään tarvittaessa.

Saapuneet raportit käsittelee Suomen tiedekustantajien liiton hallitus. Päätöksestä lähetetään tieto raportin lähettäjälle. Samalla lähetetään palautusohjeet (lasku), jos apurahasta on jäänyt palautettavaa.

Jos haet uutta apurahaa ja aiemman apurahan käyttö on kesken, liitä hakemukseen väliraportti.
Jos haet uutta apurahaa ja aiemman apurahan käyttö on päättynyt, liitä hakemukseen loppuraportti.