Säännöt

Suomen tiedekustantajien liitto ry:n säännöt

Hyväksytty yksimielisesti vuosikokouksen jatkokokouksessa 18.10.1994, merkitty yhdistysrekisteriin 9.2.1996.

1 § Nimi, kotipaikka ja kielet

Yhdistyksen nimi on Suomen tiedekustantajien liitto ry, ruotsiksi Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi epävirallisesti käyttää nimeä Finnish Association for Scholarly Publishing.

Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen virallisena kielenä on suomi, mutta ruotsinkieliset jäsenet voivat liiton asioissa käyttää äidinkieltään.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on
1) toimia tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten keskusjärjestönä,
2) valvoa liiton jäsenten yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa tiedekustantamiseen liittyvissä asioissa,
3) lujittaa tieteellisten julkaisujen asemaa tutkimalla ja selvittämällä tiedekustantamiseen liittyviä ongelmia sekä edistämällä tieteellisten julkaisujen levikkiä ja jakelua,
4) toimia yhdyssiteenä liiton jäsenten välisen yhteistyön edistämiseksi erityisesti tiedekustantamista koskevan taitotiedon levittämisessä tarjoamalla jäsenille tietoja, virikkeitä ja neuvontaa tiedekustantamiseen liittyvistä asioista, sekä
5) tukea tiedeyhteisön kansainvälistä kanssakäymistä tiedekustantamisen kehittämiseksi ja julkaisuvaihdon edistämiseksi.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1) järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin,
2) osallistuu näyttelyihin, messuille sekä muihin vastaaviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin,
3) harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa,
4) välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen tieteellistä kirjallisuutta sekä muuta vastaavaa aineistoa,
5) toimii yhteistyössä tiedekustantamisen kannalta tärkeiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa,
6) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
7) tiedottaa tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toiminnasta liiton piirissä sekä jäsenistöä muuten kiinnostavista asioista,
8) tiedottaa liiton toiminnasta ja kannanotoista muulle tiedeyhteisölle sekä joukkoviestimille, viranomaisille ja yleisölle, sekä
9) ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin liiton tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Liitto voi myös kartuttaa varojaan maksullisista tilaisuuksista sekä julkaisuista saamillaan tuloilla. Liitto voi omistaa ja hallita arvopapereita sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 § Jäsenyys

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, jonka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi.

6 § Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa vuosittain liitolle jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous vahvistaa kuluvaksi vuodeksi talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jäsenmaksu voidaan vuosikokouksen päätöksellä määrätä erisuuruiseksi jäsenten julkaisemien teosten sivumäärän mukaan porrastettuna.

Kaikilta jäsenmaksunsa laiminlyöneiltä jäseniltä voidaan pidättää jäsenetuihin mahdollisesti kuuluvat julkaisut ja muut vastaavat etuudet, kunnes ne ovat suorittaneet erääntyneet jäsenmaksunsa.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajan ennen päätöksen tekemistä muistutuksesta huolimatta.

Liitosta eronnut, erotettu tai eronneeksi katsottu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy, ellei hallitus toisin päätä. Eronnut, eronneeksi katsottu tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu osuuteen liiton varoista.

8 § Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan liiton vuosikokouksessa. Vuosittain ne kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi tulee kestäneeksi kolme vuotta, ovat erovuorossa. Hallituksen erovuoroisten jäsenten toimikausi päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet.

Vaalikelpoinen hallituksen jäseneksi on henkilö, joka on liittoon kuuluvan yhteisön tai säätiön jäsen taikka sellaisen palveluksessa. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään kuusi vuotta.

Jos hallituksen jäsen eroaa hallituksesta tai ei enää täytä hallituksen jäsenelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia ennen toimikauden päättymistä, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa liiton kokouksessa.

9 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota hallituksen kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1) edustaa liittoa ja hoitaa sen asioita liiton kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti,
2) huolehtia liiton tai sen jäsenten yhteisistä eduista,
3) kutsua koolle liiton kokoukset,
4) valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön liiton kokousten päätökset,
5) päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
6) valita keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
7) ottaa liitolle sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt,
8) tarvittaessa valita keskuudestaan työvaliokunta sekä asettaa muitakin toimielimiä,
9) pitää jäsenluetteloa,
10) päättää jäsenten hyväksymisestä, erottamisesta ja eronneeksi katsomisesta lain ja näiden sääntöjen mukaisesti, sekä
11) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

11 § Tilikausi

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Liiton kokoukset

Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun viimeistä päivää. Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Liiton kotipaikan lisäksi yhdistyksen kokouksia voidaan pitää muillakin Suomen yliopistopaikkakunnilla.

13 § Liiton kokousten koollekutsuminen

Kutsu liiton kokouksiin postitetaan jokaiselle liiton jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 § Vuosikokous

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) esitetään liiton edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien ja hallinnon tarkastamisesta,
4) päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa liiton alkaneen vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
7) päätetään alkaneen vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
8) päätetään alkaneen vuoden talousarvion hyväksymisestä sekä siihen liittyen jäsenmaksun suuruuden vahvistamisesta,
9) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, sekä
10) käsitellään asiat, jotka liiton jäsen on kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

15 § Äänioikeus ja äänestäminen

Liiton kokouksiin jokainen jäsen voi valtuuttaa vain yhden edustajan, jolla on yksi ääni, eikä tämä edustaja voi käyttää toisten jäsenten äänioikeutta.

16 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, muut hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämät henkilöt hallituksen päätöksen mukaan joko yksin tai kaksi yhdessä.

17 § Liiton purkaminen

Liitto voidaan purkaa siten, että siitä päätetään kahdessa liiton kokouksessa, joiden välillä kuluu vähintään kaksi viikkoa. Viimeksi pidettävässä kokouksessa tulee purkamista tarkoittavaa ehdotusta kannattaa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä.

Varat, jotka liitolla on sitä purettaessa, on käytettävä liiton viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla tieteellistä kustannustoimintaa edistäviin tarkoituksiin.