Suomen tiedekustantajien liiton hanke- ja kohdeapurahoja haetaan taas 1.–31. lokakuuta 2023

Suomen tiedekustantajien liiton syksyn 2023 hanke- ja kohdeapurahahaku on avoinna 1.–31. lokakuuta 2023. Vain hakuaikana saapuneet hakemukset käsitellään.

Apurahoja voivat hakea kaikki kotimaiset tieteellistä kustannus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat yhteisöt. Myönnöissä voidaan suosia yhteisöjä, joiden julkaisut kerryttävät tekijänoikeuskorvauksia ja joiden Kopiosto-valtakirja on annettu liitolle.

Apurahoja myönnetään mm. kustannus- tai julkaisutoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön koulutukseen, julkaisujen tarpeita palvelevien koulutus- tai muiden tapahtumien järjestämiseen, sähköisen julkaisemisen edistämiseen ja avoimen julkaisemisen hankkeisiin.

Tuen piirissä ovat myös julkaisusarjojen tai niiden verkkosivustojen kehittäminen tai ulkoasun suunnittelu, markkinointi ja mainonta, tutkimusten tai selvitysten tekeminen, osallistuminen kokouksiin, seminaareihin ja messuille sekä laitteisto- ja ohjelmistohankinnat.

Haettavana on myös kohdeapurahoja plenarysessioihin ja kirjoittajatyöpajoihin, jotka tukevat kotimaisten tiedekustantajien julkaisutoiminnan näkyvyyttä, kirjoittajarekrytointia ja arvovaltaa. Kohdeapurahan enimmäismäärä on 5000 euroa.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla.

Ideoita hakemiseen

Hauissa suositaan huolellisesti laadittuja, perusteltuja hakemuksia ja jäsenorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Liitto rohkaisee innovatiiviseen toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi julkaisujen elinkaarta voidaan pidentää ja näkyvyyttä parantaa hyödyntämällä sosiaalista mediaa, blogeja ja vlogeja, podcasteja ja seminaareja tai webinaareja sekä näiden yhdistelmiä.

Koulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi henkilökunnan ammatillista koulutusta tai referee- tai kirjoittajakoulutustapahtumien järjestämistä.

Koulutusta voi olla myös osallistuminen koulutustapahtumien ohjelman tuottamiseen tai kustannusalan koti- tai ulkomaisiin kokouksiin, seminaareihin, webinaareihin tai konferensseihin.

Yhteishankkeisiin voi hakea rahaa yhteisellä hakemuksella. Yksi hakemus voi sisältää useita kohteita.

Digitointihankkeissa suositellaan laadukkaiden ostopalvelujen kilpailuttamista ja käyttöä.

Mikäli rahaa haetaan hankehenkilökunnan palkkaamiseen on hyvä perustella, miksi oma työntekijä on parempi ratkaisu kuin ostopalvelujen käyttö. Hakija vastaa työnantajavelvoitteidensa asianmukaisesta selvittämisestä ja täyttämisestä.

Liiton myöntämiä apurahoja ei voi jakaa eteenpäin apurahoina.

Mihin käyttötarkoitukseen apurahaa ei myönnetä?

Suomen tiedekustantajien liitto ei apurahoita yleistä seura-, yritys- tai säätiötoimintaa. Hanke- ja kohdeapurahoilla ei rahoiteta yksittäisiä kirjahankkeita tai niihin vertautuvia julkaisuja. Niihin voidaan käyttää julkaisutoiminnan vapaasti kohdennettavaa avustusta, joka on rajattu liiton jäsenille.

Hankerahoituksen ulkopuolelle jäävät myös tieteellisten julkaisujen toistuvat peruskulut, esimerkiksi painatus, postitus sekä toimituksen palkat ja palkkiot.

Hanke- ja kohdeapurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin kuluihin eikä kahdessa perättäisessä haussa samanlaiseen kohteeseen.

Puutteellisesti laadittuja hakemuksia tai niiden osia ei rahoiteta.

Uusi rahoitus edellyttää ohjeiden mukaista raportointia aiemmista apurahoista. Jos aiemman apurahan käyttö on kesken, uuteen hakemukseen liitetään väliraportti. Jos aiemman apurahan käyttö on päättynyt mutta raportoimatta, hakemukseen liitetään loppuraportti.

Hakeminen

Apurahoja haetaan alla olevalla lomakkeella.

Hanke- ja kohdeapurahahakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.10.2023 klo 23.59. Liiton jäsenet voivat hakea julkaisutoiminnan vapaasti kohdennettavaa avustusta 1.3. alkaen ja viimeistään joko 1.6. (kesäkuun päätökset ja maksatus) tai 30.11. (joulukuun päätökset ja maksatus).

Hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisesti laadittuja hakemuksia tai niiden osia ei rahoiteta. Lue ohjeet huolellisesti.

Päätösten synnyttyä hakijoihin otetaan yhteyttä sähköpostitse.

Aatteelliselle yhdistykselle myönnetyt apurahat ovat verovapaita, mikäli yhdistystä ei veroteta elinkeinotulosta.

Mitä hakemuksen tulee sisältää?

Millainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus parantaa sen mahdollisuuksia menestyä. Alla olevat ohjeet auttavat.

Hyvä hakemus on kohdennettu hakuilmoituksessa kerrottuun tarkoitukseen. Asia esitellään avoimesti, kattavasti ja huolellisesti perustellen. Hakemus noudattaa annettuja ohjeita.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijayhteisön tiedekustannus- tai julkaisutoimintaa.

Hakemuksen pitää sisältää:

 • tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnasta
 • perusteltu arvio sen hyödyistä hakijan kustannus- tai julkaisutoiminnassa
 • todellisiin lukuihin perustuva, kattava ja kohdennettu kustannusarvio
 • hankkeelle tai hankinnalle anottu ja myönnetty muu sekä oma rahoitus (myös lähetetyt hakemukset on mainittava)
 • monivuotisten hankkeiden budjetin erittely vuosittain
 • aiemman apurahan väliraportti, mikäli apurahan käyttö on kesken
 • aiemman apurahan loppuraportti, mikäli apurahan käyttö on päättynyt mutta sen käyttö on raportoimatta

Vanhojen aineistojen digitointia koskevissa hankehakemuksissa on selvitettävä myös:

 • Digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
 • Lisensointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto edellyttää, että digitoituja aineistoja jaettaessa käytetään käyttöoikeuden määrittelevää lisenssiä. Huomattakoon, että CC-lisensoitu avoin aineisto ei kerrytä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kotimaisille tiedekustantajille keräämiä tiedejulkaisujen käyttökorvauksia.
 • Kirjoittajalupien hankinta. Liitto edellyttää, että oikeudenomistajilta (kirjoittajalta, perikunnalta tai testamentin saajalta) pyydetään kirjallinen lupa digitaaliseen julkaisemiseen ja heille kerrotaan digitoidun julkaisun käyttöehdoista (lisenssistä). Luvan antajan on tiedettävä, miten käyttöoikeudet aiotaan määritellä. Lupaehdot kannattaa määritellä niin, että ne eivät riipu alustasta.
 • Jakelu. Liitto edellyttää, että digitoidulle aineistolle annetaan pysyvä tunniste.

Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat esimerkiksi lupien hakemisesta ja säilyttämisestä, aineistojen digitoinnista, lisenssitietojen tiedostoihin lisäämisestä, pysyvien tunnisteiden hankkimisesta ja metadatan lisäämisestä aiheutuvat kulut.

Tutustu Suomen tiedekustantajien liiton digitointiohjeisiin ja tietopakettiin tiedelehtien käyttöehdoista ja avoimuudesta.

Jätä apurahahakemus

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 128 MB, Max. tiedostot: 3.
  • Kerro mistä apurahoja on haettu ja mikä on haettu summa.
  • Suomen tiedekustantajien liitolta aiemmin saadut apurahat, milloin myönnetty ja kuinka paljon.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.