Hakuohjeet

Suomen tiedekustantajien liiton apurahoja ja avustuksia haetaan liiton verkkosivuilla olevalla lomakkeella ilmoitetun hakuajan puitteissa. Lomakkeeseen voi halutessaan lisätä liitteitä.

Jäsen: Jos haet julkaisutoiminnan vapaasti kohdennettavaa yleisavustusta tai käännöstukea, valitse valikosta apurahan käyttötarkoitukseksi "Muu".

Hyvä hakemus on kohdennettu hakuilmoituksessa kerrottuun tarkoitukseen. Asia esitellään avoimesti, kattavasti ja huolellisesti perustellen. Hakemus noudattaa annettuja ohjeita.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten apurahan on tarkoitus edistää hakijayhteisön tiedekustannus- tai julkaisutoimintaa.

 

Hakemuksen pitää sisältää:

• tiedot tuettavaksi tarkoitetusta hankkeesta tai hankinnasta
• perusteltu arvio sen hyödyistä hakijan kustannus- tai julkaisutoiminnassa
• todellisiin lukuihin perustuva, kattava ja kohdennettu kustannusarvio
• hankkeelle tai hankinnalle anottu ja myönnetty muu sekä oma rahoitus (myös lähetetyt hakemukset on mainittava)
• monivuotisten hankkeiden budjetin erittely vuosittain
• aiemman apurahan väliraportti, mikäli apurahan käyttö on kesken
• aiemman apurahan loppuraportti, mikäli apurahan käyttö on päättynyt mutta sen käyttö on raportoimatta

 

Vanhojen aineistojen digitointia koskevissa hakemuksissa on selvitettävä myös:

Digitoitavan aineiston laajuus (esim. sivumäärä).
Lisensointi eli käyttöoikeuksien määrittely. Liitto edellyttää, että digitoituja aineistoja jaettaessa käytetään käyttöoikeuden määrittelevää lisenssiä. Huomattakoon, että CC-lisensoitu avoin aineisto ei kerrytä tekijänoikeusjärjestö Kopioston kotimaisille tiedekustantajille keräämiä tiedejulkaisujen käyttökorvauksia.
Kirjoittajalupien hankinta. Liitto edellyttää, että oikeudenomistajilta (kirjoittajalta, perikunnalta tai testamentin saajalta) pyydetään kirjallinen lupa digitaaliseen julkaisemiseen ja heille kerrotaan digitoidun julkaisun käyttöehdoista (lisenssistä). Luvan antajan on tiedettävä, miten käyttöoikeudet aiotaan määritellä. Lupaehdot kannattaa määritellä niin, että ne eivät riipu alustasta.
Jakelu. Liitto edellyttää, että digitoidulle aineistolle annetaan pysyvä tunniste.

Hyväksyttäviä digitointikustannuksia ovat esimerkiksi lupien hakemisesta ja säilyttämisestä, aineistojen digitoinnista, lisenssitietojen tiedostoihin lisäämisestä, pysyvien tunnisteiden hankkimisesta ja metadatan lisäämisestä aiheutuvat kulut.

Tutustu Suomen tiedekustantajien liiton digitointiohjeisiin ja tietopakettiin tiedelehtien käyttöehdoista ja avoimuudesta.