Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalli nro 3

Versio 2000 / 1 / 15.12.1999, päivitetty 11.11.2009

Sopimusmalli MS Word -formaatissa
Sopimusmalli nro 1
Sopimusmalli nro 2

KUSTANNUSSOPIMUS
(Artikkelimuotoista tekstiä varten)

Sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen suhde
Tämän sopimuksen yksityiskohtaisten ehtojen osaksi tulee Suomen tiedekustantajien liitto ry:n mallisopimus sellaisena kuin se oli tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja kuin se on osapuolten allekirjoituksilla vahvistettu.

Sopijapuolet

1. ______________________________, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi

2. ______________________________ ja

______________________________, jota / joita jäljempänä kutsutaan tekijäksi / tekijöiksi

Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on tekijän / tekijöiden käsikirjoitus, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi. Tekijöiden osuudet jakautuvat liitteessä ilmoitetulla tavalla.

Käsikirjoituksen valmistuminen
Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle ____.____.201__ mennessä niiden vaatimusten mukaisena, jotka kustantaja tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä / tekijät ovat tietoisia.

Teoksen julkaiseminen
Teos julkaistaan ensimmäisen kerran ______________________________________ -kausijulkaisussa / 
_______________________________ -nimisessä yhteisjulkaisussa.

Teos julkaistaan paperimuodossa / kustantajan valitsemalla palvelimella tai muussa kustantajan valitsemassa sähköisessä muodossa.

Uudelleenjulkaisemiseen sovelletaan edellä viitatun mallisopimuksen määräyksiä. 

Tekijänpalkkio
Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota / maksetaan palkkio alla määritellysti.
Palkkion suuruus on __________ euroa / määräytyy paperimuotoisen julkaisun painosivujen perusteella kustantajan käyttämien laskentaperusteiden mukaisesti.

Palkkio maksetaan käsikirjoituksen valmistuttua / teoksen ilmestyttyä.

Tekijänkappaleet 
Tekijä / tekijät saavat _______ tekijänkappaletta teoksesta / käyttöoikeutta siihen tietokantaan tai muuhun sähköisen muodon julkaisuun, jossa teos ensimmäisen kerran julkaistaan.

Tekijä / tekijät saavat lisäksi _______ eripainosta artikkelimuotoisesta teoksesta.

Mallisopimuksen liittäminen
Sopimuksen tarkoituksen, kustantajan ja tekijän / tekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien, uudelleenjulkaisemisen ja uusinta- tai lisäpainosten, sopimuksen voimassaolon sekä erimielisyyksien ratkaisemisen osalta noudatetaan edellä tarkoitettua Suomen tiedekustantajien liiton mallisopimusta.

____________________ ____.____.201___
 

___________________________
(kustantajan puolesta)

____________________________

_______________________________
(kaikkien tekijöiden allekirjoitukset)