Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalli nro 2

Versio 2000 / 1 / 15.12.1999; päivitetty 11.11.2009

Sopimusmalli MS Word -formaatissa
Sopimusmalli nro 1
Sopimusmalli nro 3

KUSTANNUSSOPIMUS
(Kirjana julkaistavaa tekstiä varten)

Sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen suhde
Tämän sopimuksen yksityiskohtaisten ehtojen osaksi tulee Suomen tiedekustantajien liitto ry:n mallisopimus sellaisena kuin se oli tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja kuin se on osapuolten allekirjoituksilla vahvistettu.

Sopijapuolet

1. ______________________________, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi

2. ______________________________ ja

______________________________, jota / joita jäljempänä kutsutaan tekijäksi / tekijöiksi.

Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on tekijän / tekijöiden käsikirjoitus,

________________________________________, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi. Tekijöiden osuudet jakautuvat liitteessä ilmoitetulla tavalla.

Käsikirjoituksen valmistuminen
Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle ____.____.201__ mennessä niiden vaatimusten mukaisena, jotka kustantaja tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä / tekijät ovat tietoisia.

Teoksen julkaiseminen
Teos julkaistaan ensimmäisen kerran painettuna teoksena/ kustantajan valitsemalla palvelimella tai muussa kustantajan valitsemassa sähköisessä muodossa.

Uudelleenjulkaisemiseen sovelletaan edellä viitatun mallisopimuksen määräyksiä.

Teoksen valmistamis- ja julkaisemiskustannukset
Tekijä / tekijät eivät osallistu teoksen valmistamis- ja julkaisemiskustannuksiin / osallistuvat teoksen valmistamis- ja julkaisemiskustannuksiin _______ eurolla.

Tekijänpalkkio
Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota / maksetaan palkkio alla määritellysti.
Palkkion suuruus on __________ euroa / ____ prosenttia teoksen arvonlisäverottomasta nettomyyntihinnasta.
Palkkiosta maksetaan __________ euron ennakko käsikirjoituksen valmistuttua / teoksen ilmestyessä. Loppuosa kiinteästä palkkiosta maksetaan ________________ mennessä. Myynninmukainen palkkio tilitetään vuosittain kustantajan käytännön mukaisesti.

Jos tekijänpalkkio perustuu myyntiin ja teosta on myyty, kustantajan on kuuden kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä toimitettava tekijälle tilitys. Tilityksestä on käytävä ilmi vuoden myynti sekä kirjallisten teosten teoskappaleiden jäljellä oleva määrä vuoden vaihteessa.

Tekijänkappaleet
Tekijä / tekijät saavat _______ tekijänkappaletta teoksesta / käyttöoikeutta siihen tietokantaan tai muuhun sähköisen muodon julkaisuun, jossa teos ensimmäisen kerran julkaistaan.

Mallisopimuksen liittäminen
Sopimuksen tarkoituksen, kustantajan ja tekijän / tekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien, uudelleenjulkaisemisen ja uusinta- tai lisäpainosten, sopimuksen voimassaolon sekä erimielisyyksien ratkaisemisen osalta noudatetaan edellä tarkoitettua Suomen tiedekustantajien liiton mallisopimusta.

____________________ ____.____.201___
 
___________________________
(kustantajan puolesta)

____________________________

_______________________________
(kaikkien tekijöiden allekirjoitukset)