Suomen tiedekustantajien liitto ry:n sopimusmalli nro 1

Versio 2000 / 1 / 15.12.1999, päivitetty 11.11.2009

Sopimusmalli MS Word -formaatissa
Sopimusmalli 2
Sopimusmalli 3

MALLISOPIMUS: KUSTANNUSSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

 

Kustantaja

____________________________________________

Tekijä tai tekijät 

___________________________________________

Teos, jonka kustannussopimukseen mallisopimus liitetään 

__________________________________________

Sopimuksen kohde
Tekijä / tekijät vastaavat siitä, että hänellä / heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva-, taulukko- tms. aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu julkaisuoikeus. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijöille, ellei tämän sopimuksen liitteellä erikseen toisin sovita.

Solmittu kustannussopimus koskee myös teoksen toista ja muita myöhempiä painoksia / sähköisiä versioita.

Sopimuksen tarkoitus ja luovutettavat oikeudet
Sopimuksen tarkoituksena on siirtää kustantajalle teokseen liittyvät taloudelliset oikeudet alla mainituin rajoituksin. Tekijänoikeuslain (404/61) 31-37 §:iä ei siten sovelleta.

Taloudellisiin oikeuksiin lukeutuu oikeus julkaista teos tai sen selvästi osoitettu osa uudelleen toisessa julkaisumuodossa taikka luovuttaa tällainen oikeus toiselle kustantajalle. Kustantajalla on oikeus liittää teos osaksi suppeampaa tai laajempaa kokonaisuutta.

Kustantajan oikeudet ovat yksinomaisia, kuitenkin seuraavissa kohdissa mainituin poikkeuksin.  

Kustantajalla ei ole oikeutta muuttaa teoksen sisältöä ilman tekijän erillistä lupaa.

Tekijälle jää oikeus päättää teoksen tai sen osan julkaisemisesta muilla kielillä.

Tekijälle jää oikeus käyttää teoksen yksittäisiä osia osana sellaista myöhempää teosta, joka poikkeaa selvästi tämän sopimuksen kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu olennaisesti ja siten, että kysymys ei ole saman teoksen uudesta laitoksesta.

Tekijällä ei ole oikeutta teoksen rinnakkaisjulkaisuun, jollei kustantaja anna rinnakkaisjulkaisulle erillistä kirjallista lupaa. / Tekijällä on oikeus rinnakkaisjulkaista teos internetissä omilla internetsivuillaan /  tallentaa se  yleisölle avoimeen digitaaliseen arkistoon heti / 6 kuukauden / 12 / 24 kuukauden kuluttua teoksen ensi julkaisusta.   

Ensimmäiseen julkaisumuotoon liittyvät kustantajan ja tekijän / tekijöiden oikeudet ja velvollisuudet
Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen.

Sähköisessä muodossa julkaistava teos voidaan levittää
kustantajan valitsemalla palvelimella / cd-romilla tai muulla sähköisen muodon välitystavalla / useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.
 
Uudelleenjulkaisemiseen ja muihin julkaisumuotoihin liittyvät kustantajan oikeudet ja velvollisuudetTeos voidaan uudelleenjulkaista
painettuna teoksena / vain sähköisessä muodossa kustantajan valitsemalla palvelimella / cd-romilla tai muulla sähköisen muodon välitystavalla / useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.

Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista teos kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita tämä sopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta, painoksesta tai sähköisten julkaisumuotojen käyttöehdoista.

Kustantajalla on velvollisuus ilmoittaa tekijälle / tekijöille uudelleenjulkaisemisesta ja toimittaa hänelle / heille yksi kappale / ____ kappaletta kyseistä julkaisua taikka sellaiset yksilöintitiedot ja käyttöyhteystiedot, joiden avulla sähköiseen julkaisuun voi tutustua.

Kustantajalla on myös velvollisuus ottaa uudelleenjulkaisemisen yhteydessä huomioon sellaiset tekijän / tekijöiden ilmoittamat muutokset, jotka ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä korjauksia ja jotka voidaan liittää teokseen ilman merkittäviä lisäkustannuksia, kuten taiton uusimista. Tällaiset korjaukset on toimitettava kustantajalle viivytyksettä sen jälkeen, kun kustantaja on ilmoittanut uudelleenjulkaisemisesta.

Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tekijän / tekijöiden nimet, hänen / heidän tekijänoikeutensa sekä teoksen alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen uudelleenjulkaisemisen yhteydessä.

Teoksen samassa julkaisumuodossa tapahtuvasta uudelleenjulkaisemisesta ei makseta palkkiota / maksetaan kiinteänä kertapalkkiona _______ euroa / maksetaan tekijänpalkkiona ___ prosenttia teoksen arvonlisäverottomasta nettomyyntihinnasta. Kustantajan ilmaiseksi jakamista kappaleista palkkiota ei makseta, ei myöskään loppuunmyynnin tai varastojen tyhjennyksen yhteydessä alle kolmasosalla ohjehinnasta myydyistä kappaleista.

Jos uudelleenjulkaiseminen tapahtuu kustantajan toimesta toisessa julkaisumuodossa, siitä ei makseta palkkiota / maksetaan kiinteänä kertapalkkiona _______ euroa / maksetaan tekijänpalkkiona ___ prosenttia teoksen arvonlisäverottomasta nettomyyntihinnasta (sen jälkeen kun myynti on ylittänyt ___ kappaletta). Kustantajan ilmaiseksi jakamista kappaleista palkkiota ei makseta, ei myöskään loppuunmyynnin tai varastojen tyhjennyksen yhteydessä alle kolmasosalla ohjehinnasta myydyistä kappaleista.

Jos kustantaja luovuttaa teoksen korvausta vastaan uudelleenjulkaistavaksi toiselle kustantajalle tai useiden kustantajien toimesta yhdessä, siitä saatava korvaus jaetaan kahtia kustantajan ja tekijän / tekijöiden kesken.
 
Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus on voimassa koko sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu.

Jos teoksesta on painos lopussa, eikä kustantaja julkaise sitä uudelleen vuoden kuluessa tekijän / tekijöiden edustajan sitä koskevasta pyynnöstä, tekijällä / jokaisella tekijöistä on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole silloin, jos teos on jatkuvasti yleisön saatavilla kustantajan internetissä julkaisemana sähköisenä versiona.

Tekijällä / jokaisella tekijöistä on purkuoikeus myös silloin, jos teos on sisällöllisesti olennaisesti vanhentunut, eikä kustantaja suostu tekijän/tekijöiden edustajien pyynnöstä huolimatta julkaisemaan uutta painosta tai laitosta tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla kohtuullisen ajan kuluessa julkaisupyynnön esittämisestä.
 
Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus, elleivät osapuolet yhdessä sovi sellaisesta välimiesmenettelystä, jossa Tieteellisten seurain valtuuskunta määrää yhden välimiehen.
 
Päiväys ja allekirjoitukset
Tämä sopimus liitetään samana päivänä laadittuun kustannussopimukseen ja siitä on laadittu yksi allekirjoitettu kappale kustantajaa ja yksi jokaista tekijää varten.

 

___________________ ___.___.201__

 

_________________________________
 kustantajan nimi ja allekirjoittajan nimenselvennys


___________________ ___.___.201__

 

_____________________________

jokaisen tekijän nimet ja nimenselvennykset
 


(Liitteet:
yksilöidään tarvittaessa, esimerkiksi
tekijöiden oikeuksien jakautuminen
aineistokustannusten jakautuminen
käsikirjoituksen korjauskustannusten jakautuminen)