Avtalsmodell nr 2 för Suomen Tiedekustantajien liitto r.y. – Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland r.f.

Version 2000 / 1 / 15.12.1999 / uppdaterad 11.11.2009

Avtalsmodell 2 / MS Word
Avtalsmodell nr 1
Avtalsmodell nr 3

FÖRLAGSAVTAL (För text som utges i bokform)

Förhållandet mellan avtalet och de allmänna avtalsvillkoren

Som del i de detaljerade villkoren för detta avtal ingår Förbundets för Vetenskapspublicering i Finland r.f. modellavtal sådant det var på den dag detta avtal signerats och bekräftats med parternas underskrifter.

Avtalsparter

1. ______________________________, som senare benämns förläggaren

2. ______________________________ och ______________________________, som senare benämns författaren/författarna.

Avtalsobjekt

Avtalsobjektet är författarens/författarnas manuskript, ______________________________

_____________________________________________________________________________,
som senare benämns verket. Författarnas andelar fördelas som anges i bilagan.

Manuskriptets fullbordande

Manuskriptet överlåts till förläggaren före den ____.____.200__ uppfyllande de krav förläggaren normalt ställer och som författaren/författarna känner till.

Verkets publicering

Verket publiceras för första gången som ett självständigt verk/på server som förläggaren valt eller i annan elektronisk form förläggaren valt.

Vid en nypublicering tillämpas bestämmelserna i modellavtalet, som åsyftas i det föregående.

Verkets tillverknings- och publiceringskostnader

Författaren/författarna deltar inte i verkets tillverknings- och publiceringskostnader/deltar i tillverknings- och publiceringskostnaderna med högst _______ euro, som helt eller delvis kan täckas med bidrag eller specialanslag, som förläggaren erhållit för detta ändamål.

Författararvode

Arvode betalas inte åt författaren/författarna/arvode betalas som nedan stipuleras.
Arvodets storlek är __________ euro/____ procent av verkets nettoförsäljningspris utan mervärdesskatt.

Från arvodet betalas i förskott __________ euro då manuskriptet är färdigt/då verket utges. Återstoden av det fasta arvodet betalas före den ________________. Det försäljningsbundna arvodet redovisas år för år enligt förläggarens praxis.

Författarexemplar

Författaren/författarna erhåller _______ författarexemplar av verket/nyttjanderätt till den databas eller publikation i annan elektronisk form där verket för första gången publiceras.

Modellavtalets införlivande

Med avseende på avtalets ändamål, förläggarens och författarens/författarnas rättigheter och skyldigheter, nypublicering och nyupplagor, avtalets giltighet samt avgörande av tvister, följs Förbundets för Vetenskapspublicering i Finland r.f. modellavtal som ovan avses.

____________________ ____.____.20___

 

___________________________
(På förläggarens vägnar)

____________________________         _______________________________
(Samtliga författares underskrifter)