Avtalsmodeller för Suomen tiedekustantajien liitto r.y. – Förbundet för vetenskapspublicering i Finland r.f.

Suomeksi

In English

De tre avtalsmodellerna:

1 Allmän modell för avtal och allmänna villkor för förlagsavtal
2 Förlagsavtal för bok
3 Förlagsavtal för artikel

Bruksanvisning:

Det är meningen att varje förläggare utformar en version av både den allmänna avtalsmodellen och förlagsavtalet som passar förläggaren själv, d.v.s. lämnar bort obehövliga alternativ.

Båda avtalen skall alltid undertecknas.

De centrala utgångspunkterna för avtalet i sin helhet är:

1. Vetenskaplig publicering är i första hand att förmedla vetenskaplig information – inte att bedriva affärsverksamhet. Förlagsavtalets uppgift är att göra det möjligt för förläggaren att genomföra sin mission så effektivt som möjligt.

2. Författaren till en vetenskaplig text behöver bättre rätt till sina egna texter än författaren till text som skall förläggas kommersiellt. Förlagsavtalets uppgift är att säkra författaren möjligheten att använda sin text på nytt i olika sammanhang, t.ex. i läroböcker, review-artiklar, som del i en monografi e.d., liksom rätten att förhindra ändringar i texten och övervaka rättelser i samband med nyutgivningar.

3. Motsättningen mellan punkt 1 och 2 har jämkats så, att förläggaren fritt får välja utgivningsform och fatta beslut om nypublicering av texten, så länge det uttryckligen är fråga om att förmedla vetenskaplig information. Som motvikt till detta är, att om textens utgivningsrätt säljs till en kommersiell förläggare, tillkommer skribenten en bättre lott (½ - ½) än man är van vid i kommersiell publicering. Respons och kritik är välkomna. Meningen är att fortlöpande förbättra modellerna då inexaktheter eller problem framkommer. De nya versionerna numreras löpande så, att man på förbundets webbsidor direkt ser om någondera modellen är förnyad.