Contract model No. 3 for Suomen Tiedekustantajien liitto r.y. – Finnish Association for Scholarly Publishing

Version 2000 / 1 / 15.12.1999; updated 11.11.2009

Contract model / MS Word
Contract model No. 1
Contarct model No. 2

PUBLISHING CONTRACT
(For an article)

The relation between the contract and the general terms of contract
As far as the specific terms of this contract are concerned, the model contract of the Finnish Association for Scholarly Publishing is valid, as it was the day this contract was signed and confirmed by signatures of the parties.

Contracting parties
1. ______________________________, hereinafter referred to as the Publisher

2. ______________________________

and ______________________________, hereinafter referred to as the Author/the Authors.

Object of contract
The object for the contract is the manuscript of the Author/the Authors, ___________________

_____________________________________________________________________________
hereinafter called the Work. The Authors’ portions are divided as is stated in the appendix.

Deadline for the manuscript
The manuscript is handed over to the Publisher by the ____ of __________.20____, in accordance with the requirements normally made by the Publisher and known to the Author/the Authors.

Publishing of the work
The Work is first published in the periodical ______________________________________ / the joint publication ______________________________.

The Work is published in print/on a server chosen by the Publisher or in another electronic form chosen by the Publisher.

In the case of a republishing, the provisions of the model contract are applied.

 

AUTHOR’S FEE
The Author is not paid a fee/the Authors are not paid fees/is paid a fee/are paid fees as stipulated below.
The fee is __________ euros/is determined by the number of printed pages of the Work in the paper form in accordance with the calculation criteria of the Publisher.

The fee is paid on completion of the manuscript/after the Work is published.

Author`s copies
The Author receives/the Authors receive _______ Author’s copy/copies of the Work/access to the database or publication in other electronic form, where the Work is first published.
The Author receives/the Authors receive in addition _______ offprints of the Work in the form of an article.

Intergrating the model contract
Regarding the purpose of contract, the rights and responsibilities of the Publisher and the Author/the Authors, republishing and reprints or new editions, the validity of contract as well as settling disputes, the model contract of the Finnish Association for Scholarly Publishing referred to above, will be followed.

____________________ ____. ____. 20____

 

___________________________
(On behalf of the Publisher)

________________________________________________________
(Signatures from all the Authors)

 

STANNUSSOPIMUS
(Artikkelimuotoista tekstiä varten)

Sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen suhde
Tämän sopimuksen yksityiskohtaisten ehtojen osaksi tulee Suomen tiedekustantajien liitto ry:n mallisopimus sellaisena kuin se oli tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja kuin se on osapuolten allekirjoituksilla vahvistettu.

Sopijapuolet

1. ______________________________, jota jäljempänä kutsutaan kustantajaksi

2. ______________________________ ja

______________________________, jota / joita jäljempänä kutsutaan tekijäksi / tekijöiksi

Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on tekijän / tekijöiden käsikirjoitus, jota jäljempänä kutsutaan teokseksi. Tekijöiden osuudet jakautuvat liitteessä ilmoitetulla tavalla.

Käsikirjoituksen valmistuminen
Käsikirjoitus luovutetaan kustantajalle ____.____.201__ mennessä niiden vaatimusten mukaisena, jotka kustantaja tavanmukaisesti asettaa ja joista tekijä / tekijät ovat tietoisia.

Teoksen julkaiseminen
Teos julkaistaan ensimmäisen kerran ______________________________________ -kausijulkaisussa / 
_______________________________ -nimisessä yhteisjulkaisussa.

Teos julkaistaan paperimuodossa / kustantajan valitsemalla palvelimella tai muussa kustantajan valitsemassa sähköisessä muodossa.

Uudelleenjulkaisemiseen sovelletaan edellä viitatun mallisopimuksen määräyksiä. 

Tekijänpalkkio
Tekijälle / tekijöille ei makseta palkkiota / maksetaan palkkio alla määritellysti.
Palkkion suuruus on __________ euroa / määräytyy paperimuotoisen julkaisun painosivujen perusteella kustantajan käyttämien laskentaperusteiden mukaisesti.

Palkkio maksetaan käsikirjoituksen valmistuttua / teoksen ilmestyttyä.

Tekijänkappaleet 
Tekijä / tekijät saavat _______ tekijänkappaletta teoksesta / käyttöoikeutta siihen tietokantaan tai muuhun sähköisen muodon julkaisuun, jossa teos ensimmäisen kerran julkaistaan.

Tekijä / tekijät saavat lisäksi _______ eripainosta artikkelimuotoisesta teoksesta.

Mallisopimuksen liittäminen
Sopimuksen tarkoituksen, kustantajan ja tekijän / tekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien, uudelleenjulkaisemisen ja uusinta- tai lisäpainosten, sopimuksen voimassaolon sekä erimielisyyksien ratkaisemisen osalta noudatetaan edellä tarkoitettua Suomen tiedekustantajien liiton mallisopimusta.

____________________ ____.____.201___
 

___________________________
(kustantajan puolesta)

____________________________

_______________________________
(kaikkien tekijöiden allekirjoitukset)