Avtalsmodell nr 1 för Suomen Tiedekustantajien liitto r.y. – Förbundet för Vetenskapspublicering i Finland r.f.

Version 2000 / 1 / 15.12.1999 / uppdaterad 11.11.2009

Allmänna villkor / MS Word

Avtalsmodell nr 2

Avtalsmodell nr 3

MODELL FÖR AVTAL: ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRLAGSAVTAL

Förläggare: ___________________________________________________________

Författare: ______________________________________________________

Verk till vars förlagsavtal modellavtalet bifogas:
____________________________________________________________

Avtalsobjekt
Författaren/författarna svarar för att han/hon/de har full upphovsrätt till verket och som delar i verket infogat bild‑, tabell‑ och annat dylikt material, eller att utgivningsrätt för detta material blivit förvärvad. Kostnader som härrör från dessa rätter kan debiteras direkt av författarna, om inte annat avtalats skilt i bilaga till detta avtal.

Ett ingånget förlagsavtal gäller också verkets andra och övriga senare utgåvor/elektroniska versioner.

Avtalets ändamål och de rättigheter som överlåts
Ändamålet med avtalet är att överföra de ekonomiska rättigheter som hör till verket på förläggaren, med nedan nämnda begränsningar. § 31‑37 i upphovsrättslagens (404/61) tillämpas alltså inte.

Till de ekonomiska rättigheterna hör rätten att publicera verket eller en tydligt angiven del av det på nytt i en annan utgivningsform eller att överlåta en dylik rätt på en annan förläggare. Förläggaren har rätt att låta verket ingå som en del i mer begränsade eller omfattande helheter.

Förläggarens rättigheter är uteslutande, dock med de undantag som anges i följande stycke.

Förläggaren har inte rätt att ändra verkets innehåll utan särskilt tillstånd av författaren.

Författaren behåller rätten att besluta om publicering av verket eller del av detsamma på övriga språk.

Författaren behåller rätten att använda enstaka delar av verket som delar i ett verk som klart avviker från objektet för detta avtal, eller i ett verk där det vetenskapliga innehållet är förnyat i väsentlig grad, så att det inte är fråga om en ny upplaga av samma verk.

Författaren har inte rätt till parallell publicering av verket. / Författaren har rätt att utge verket parallellt på internet på sin egen webbplats / i ett publikationsarkiv, som upprätthålls av __________________________________och som är tillgängligt för allmänheten omedelbart / 6 månader / 12 månader / 24 månader efter första publiceringen av verket.

Förläggarens och författarens/författarnas rättigheter och skyldigheter i anslutning till den första utgivningsformen
Förläggaren bestämmer om verkets yttre utformning, upplaga och tryckfirma eller förverkligande i elektronisk form.

Ett verk som skall utges i elektronisk form kan distribueras på en server, som förläggaren väljer / på CD-ROM eller med annan elektronisk överföring / i flera förläggares gemensamma publikation i elektronisk form, databas eller databank.

Förläggarens rättigheter och skyldigheter i anslutning till nypublicering och andra utgivningsformer
Ett verk kan nypubliceras
som tryckt verk / enbart i elektronisk form på en server, som förläggaren väljer / på CD-ROM eller med annan elektronisk överföring / i flera förläggares gemensamma publikation i elektronisk form, databas eller databank.

Förläggaren har rätt att nypublicera verket i alla de utgivningsformer som detta avtal gäller, liksom att bestämma om dessa publikationers yttre utformning, utförande, upplaga eller dispositionsvillkor för elektroniska utgivningsformer.

Det är förläggarens skyldighet att meddela författaren / författarna om nypublicering och leverera ett /____ exemplar åt denne / dem av ifrågavarande publikation eller delge sådana identifieringsdata och användaraccessdata med vars hjälp man kan komma åt den elektroniska publikationen.

Förläggaren är också skyldig att i samband med nypubliceringen beakta sådana av författaren / författarna anmälda förändringar, som till sin natur är närmast tekniska rättelser och som kan fogas till verket utan betydande extra kostnader förorsakade t.ex. av förnyad ombrytning. Sådana rättelser skall utan dröjsmål delges förläggaren efter att förläggaren meddelat om nypubliceringen.

Förläggaren är skyldig att se till att författarens / författarnas namn, dennes / deras upphovsrätter samt uppgifterna från verkets ursprungliga utgivningsform framgår i samband med varje nypublicering.

För nypublicering av verket i samma utgivningsform betalas inget arvode / betalas som en fast engångsersättning _______ euro / betalas som ett författararvode ___ procent av verkets nettoförsäljningspris utan mervärdesskatt. Arvode betalas inte för av förläggaren gratis utdelade exemplar, inte heller för exemplar som sålts till under en tredjedel av riktpriset i samband med slutförsäljning eller tömning av lagren.

Om nypublicering sker på förläggarens försorg i annan utgivningsform betalas inget arvode / betalas som en fast engångsersättning _______ euro / betalas som ett författararvode ___ procent av verkets nettoförsäljningspris utan mervärdesskatt (efter att försäljningen överskridit ___ exemplar). Arvode betalas inte för av förläggaren gratis utdelade exemplar, inte heller för exemplar som sålts till under en tredjedel av riktpriset i samband med slutförsäljning eller tömning av lagren.

Om förläggaren mot ersättning överlåter verket för nypublicering till en annan förläggare eller på uppdrag av flera förläggare gemensamt, skall därav erhållen ersättning delas lika mellan förläggaren och författaren / författarna.

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller hela den tid som verket är lagligen skyddat.

Om verkets upplaga är slut och förläggaren inte publicerar en ny utgåva inom ett år på författarens / författarnas representants begäran har författaren / varje författare rätt att häva avtalet. Rätt att häva avtalet föreligger dock inte om verket är kontinuerligt tillgängligt för allmänheten som elektronisk version på internet.

Författaren / varje författare har rätt att häva avtalet också då verket till sitt innehåll i väsentlig grad blivit föråldrat och förläggaren trots uttalad begäran av författaren / författarna inte går med på att ge ut ny upplaga eller edition på villkor i enlighet med detta avtal inom rimlig tid efter framförandet av begäran om publicering.

Tvister
Tvist i anledning av detta avtal behandlas av tingsrätten på förläggarens hemort, ifall inte parterna tillsammans kommer överens om en sådan skiljedom där Vetenskapliga samfundens delegation utser en skiljeman.

Datering och underskrifter
Detta avtal bifogas förlagsavtalet, som uppgjorts samma dag, och det är uppgjort i ett undertecknat exemplar för förläggaren och ett för varje författare.

___________________ ___.___.20__

_________________________________
Förläggarens namn och undertecknarens namnförtydligande

___________________ ___.___.20__

________________________________
Varje författares namn och namnförtydliganden

(Bilagor:
Specificeras vid behov, t.ex.
Uppdelningen av författarnas rättigheter
Fördelningen av materialkostnader
Fördelningen av manuskriptens korrigeringskostnader)